ogłoszenia

Łódź, dnia 12.01.2018 r.

Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90 – 365 Łódź zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2016 – 2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję Łódź Design Festival 2018 i Łódź Design Forum”.

Treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku do pobrania: POBIERZ, a także została opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

AKTUALIZACJE:
- 17.01.2018 zaktualizowana treść zapytania ofertowego POBIERZ
- 17.01.2018 pytania i odpowiedzi POBIERZ